...................................................... Hildegard van Bingen ..........

.
………………………………………………………………………….………… Bewerkte foto - Marc Leppens

marc%20leppens

.
Hildegard van Bingen – een straffe madame !
.
Hildegard van Bingen ( 1098 – 1179 ) was een benedictijnse abdis in het
Duitse Rijnland. Ze was een uiterst zelfbewuste vrouw in een door
mannen gedomineerde geloofswereld. Hildegard mocht tijdens haar leven
een grote bewondering ervaren, en niet in het minst vanuit de hogere
kringen. Door sommigen werd ze zelfs als bovenmenselijk aanzien.
.
Ze componeerde liturgische gezangen, schreef over de gezondheid van
de mens in relatie tot kruidenleer en mineralogie.
.
Vooral haar visioenen maakten grote indruk. Hierover schreef ze zelf ;
“ De visioenen die ik zie en hoor komen niet voort uit dromen, noch
verschijnen ze in mijn slaap of vanwege een geestelijke afwijking.
Ik zie visioenen al wakend, kalm en bij zinnen in mijn binnenste,
met een alerte geest … volgens Gods wil. “
.
Haar belangrijkste visioenen-boeken gaf ze de titel SCIVIAS.
Vrij vertaald ; ken de wegen, kies het goede pad naar je onbezoedelde
diepste zelf, en groei naar een hoger kosmisch bewustzijn waarbij
alles in verbinding staat met alles.
.
Intrigerend is hoe Hildegard symbolen uit de hindoeïstische traditie
in haar visioenen verwerkt ; Het wereld-ei uit de verhalen van Vishnu
bijvoorbeeld. Maar ook de kosmische energie van Shakti, waarbij de
transcendentie van dualiteiten tot stand komt … om maar enkele
Indische referenties te noemen.
.
Voor de nuchtere mens in de 21e eeuw zijn de visioenen van Hildegard
de vrucht van een op hol geslagen fantasie … erger nog … een psychose.
Sceptici en wetenschappers zoeken echter naar een rationele verklaring
voor die mystieke ervaringen. Voor sommigen zijn ze het resultaat van
migraine-aanvallen. Anderen houden het bij de impact van
geestverruimende planten of hoge koorts.
.
Veelal worden de werkzame stoffen van de rode vliegenzwam naar
voren geschoven.
Of de ware achtergrond bij de visioenen heilig is, romantisch of
wetenschappelijk te verklaren, dat is bijzaak. De essentie is dat elk
woord van Hildegard van Bingen uitnodigt om te leren leven met de
Goddelijke dimensie ; het tot inkeer komen en groeien in bewustzijn.
En dat geldt ook voor niet gelovigen.
.
Vaak stond haar religieuze beleving dwars tegenover het traditioneel
denken uit die tijd. Allicht is dat de reden dat haar levenswerk meer
dan zeven eeuwen lang onder een dikke laag stof is terechtgekomen.
Pas aan het einde van de negentiende eeuw werd ze uit de vergeetput
gehaald. Vandaag worden haar geschriften wereldwijd heruitgegeven.

.
.
……………………………………………………………………………..Miniatuur uit de 12e eeuw

Hildegard_Scivias_uitsn_T_1.jpg

.
.
Hildegard en gezondheidskunst
.
De vier elementen van de aarde en de hemel, bevinden zich
ook in de mens. Vuur, lucht, water en aarde zijn onderling
verbonden en onscheidbaar.
Door vuur kan de mens zien en bezit hij lichaamswarmte.
Door lucht krijgt de mens zuurstof om verbranding tot stand
te brengen.
Door water wordt het bloed gedragen.
Aarde is de materie die het weefsel van het lichaam bindt.
.
Deze vier elementen werken onderling op elkaar in.
Om in goede gezondheid te verkeren moet er harmonie zijn
met de elementen.
Deze harmonie is de paradijselijke toestand
die door de zondeval van Adam teniet is gedaan.
.
Kruiden en stenen kunnen helpen om de harmonie te herstellen.
De mens kan slechts gezond zijn, als hij leeft in harmonie met de natuur.
.
Enkele citaten van HvB :
.
=> Vasten is een natuurlijke, eenvoudige en verantwoorde mogelijkheid
om voor het lichaam én de geest iets goed te doen.
.
=> Naast minerale stenen, mediterrane kruiden en Oosterse specerijen
gebruikte Hildegard ook meer dan vijftig inheemse planten om mensen
terug gezond te maken.
.
=> ZOETHOUT brengt de geest tot rust en bevordert de spijsvertering.
.
=> SALIE - Wie aan sterke verslijming en stinkende adem lijdt,
moet salie in wijn koken en vaak drinken.
.
=> SPELT is het beste graan. Het versterkt de zieke, zorgt voor
goed bloed en voor vreugde in ’t gemoed.
.
=> VENKEL vrolijkt de mens op en bevordert de spijsvertering.
Wanneer venkelzaad dagelijks nuchter wordt ingenomen,
vermindert de slijmvorming.
.
=> enz … enz …
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
Een eigentijdse interpretatie van de levensfilosofie
van Hildegard door André De Nys
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
SCIVIAS 1.3 : Het wereld-ei
.
“ Ik zag een bijzonder groot en duister object.
Het was ovaal van vorm.
Aan de buitenkant liep er een helder vuur omheen.
Erboven bevonden zich drie sterren die ervoor zorgden
dat de gloed niet vervaagde.
De reusachtige structuur was volledig met ogen bedekt.
Er stak een wervelwind op.
Luchtstromen met draaikolken raasden naar alle windrichtingen.
Twee lichtkringen ondersteunden het geheel.
Ze zorgden ervoor dat alles in evenwicht bleef … “
.
( Hildegard van Bingen - 12e eeuw - vrije vertaling van tekstfragmenten )
.

wereld-ei

.
21e eeuw :
.
Het ei staat symbool voor de oorsprong van het leven.
De ogen verwijzen naar de alziende en almachtige God.
.
Het ei wordt belaagd door een onophoudelijke penetratie
van creatieve en destructieve krachten.
Er woedt een verbeten strijd tussen dualiteiten : goed en
kwaad, licht en duisternis, warmte en koude, geest en materie …
.
Het is de missie van de mens om de kosmos in zijn oorspronkelijke
onbezoedelde luister te herstellen.
Het einddoel van elk spiritueel leven is de absolute harmonie
tussen yin en yang.
.
( A. De Nys – 2019 )
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
SCIVIAS 1.2 : de besmetting van het licht door de duisternis … de zondeval.
.
“ Ik zag een schitterende wolkenhemel die een immense en
heldere glans verspreidde.
En zie, er verscheen een meer van grote uitgestrektheid en diepte,
waaruit zich een walgelijke stank losmaakte.
De zwarte stroom bewoog zich richting de heldere wolk.
Daardoor werden alle hogere en lagere elementen, die eerst in grote
rust verkeerden, tot enorme onrust gebracht.
Er ontstond een huiveringwekkende angst.
.
( Hildegard van Bingen – 12e eeuw - vrije vertaling van tekstfragmenten )
.

zondeval

.
21e eeuw :
Smeltende ijskappen, extreme klimaatschommelingen, gigantische
bosbranden, plastic-vervuiling …
De aarde is stervende , en de moordenaars hebben namen!
De homo sapiens is medeplichtig aan wat hem onverschillig laat.
.
Stevent de mens in de 21e eeuw af op een nieuwe zondeval?
Is hij bezig zichzelf te begeleiden naar “ de uitgang “?
.
De overgang van een ego-gebaseerd naar een hart-gedragen
bewustzijn dringt zich op.
.
( A. De Nys – 2019 )
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
Scivias 1.6 : De engelen
.
“ In een cirkelvormig rad vol beweging, zag ik een grote engelenschare.
Sommige engelen straalden als vuur, anderen waren één en al helderheid,
weer anderen fonkelden als sterren.
De Almachtige God heeft tot Zijn eer een engelenhiërarchie geschapen.
.
Vooreerst zijn er de brugwezens van vuur … onophoudelijk zingen ze Gods lof.
.
De engelen van helderheid staan ten dienste van de mens.
.
De engelen die als sterren gezien worden begeleiden de mens met geschriften.
Zij prijzen het goede en verwerpen het slechte …
.
… Ik steek mijn hand uit naar God, opdat ik door hem gedragen wordt,
als een veertje dat zich door de wind verwaaien laat. “
.
( Hildegarde van Bingen - 12e eeuw - vrije vertaling van tekstfragmenten )
.

engelen

.
21e eeuw :
Eén op drie mensen ervaart op een bepaald moment in het leven de
aanwezigheid van een lichtwezen.
Engelen-energie heeft veel te maken met ons intuïtief weten.
De ervaring van de nabijheid van een engelbewaarder betekent evenveel als
het bewust worden van een positieve energie.
.
Soms is de engel iemand die ons verdedigt of beschermt.
Dan brengt de engel inspiratie of een verheugend groot nieuws.
Een andere keer zorgt het lichtwezen voor genezing of zet hij ons aan tot actie.
.
Wat de engel ook teweegbrengt, het heeft altijd te maken met ons streven
naar geluk … met positieve energie.
.
( A. De Nys – 2019 )
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
SCIVIAS 1.4 : de ziel en haar tent
.
“ De ziel vindt haar plek in de tent van het mensenlichaam, een zorgzaam
ingerichte tent bestaande uit een harde stalen tentwand.
.
De ziel weet dat ze de levende adem is van de mens, maar ze merkt ook
dat ze, in haar tent, ook van binnen uit belaagd wordt door begeerte, angst
en onrust …
.
… Ofschoon mijn ziel een dappere strijd voert, toch doet ze zich niet voor
als een held. Wijsheid is mijn gids.
Als mijn tent werken van onrechtmatigheid zou willen uitvoeren,
dan wil ik mij met de wijsheid van geduld hier tegenover zetten. “
.
( Hildegard van Bingen - 12e eeuw - vrije vertaling van tekstfragmenten)
.

ziel

.
21e eeuw :
Van Bingen noemt de mensenziel “ de groenende levenskracht “
die leeft in het hart van al wat leeft.
.
De ziel is voor het lichaam wat de sapstroom is voor de boom.
Net zoals de boom door het sap wordt omhoog gestuwd,
zo ontplooit de ziel de persoonlijkheid en de bezieling die leeft
in het hart van ieder mens.
.
Vaak wordt de ziel ook gezien als een verbinding tussen het
lichaam en het bewustzijn van het eigen ware zelf.
Met andere woorden : de ziel toont de weg naar spirituele beleving.
.
Via stilte en gebed, via meditatie en contemplatieve muziek
leidt de ziel ons naar de bron van onze gedachten, naar de zin van
het leven, naar wat echt belangrijk is ; naar het “zijn”.
.
( A. De Nys – 2019 )
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
SCIVIAS 1.4 - Dualiteit versus non-dualiteit
.
… Door het verkeerde gedrag van de mensen verwelkte de
viriditas, de groenkracht van de deugden.
Alle gerechtigheid was de ondergang nabij.
.
Ook nam de groenende kiemkracht van de aarde af omdat
de bovenste luchtlaag was veranderd in een samenstelling
die niet meer overeen kwam met hoe ze was bedoeld.
.
De zomer kreeg nu een tegengestelde koude en de winter
had vaak een paradoxale warmte.
.
( Hildegard van Bingen - 12e eeuw - vrije vertaling van tekstfragmenten )
.

salamanders

.
21e eeuw :
.
Hexagram 18 uit de i Tjing staat voor grote schoonmaak … werken aan het bedorvene …
.
Hildegard had een sterk dualistisch denkkader ( = de strijd tussen yin en yang ) ,
maar tegelijkertijd leefde er in haar ook een holistisch wereldbeeld ( = alles is
met alles verbonden in onderlinge afhankelijkheid ).
.
De hemel is voor Hildegard het herstelde oorspronkelijke evenwicht
van de schepping, de absolute harmonie zoals die bestond vóór de zondeval.
.
Haar spirituele beleving stelt niet voorop dat die dualiteiten moeten verdwijnen.
Integendeel !
De opdracht voor ieder mens bestaat erin een ondeelbare eenheid tot stand
te brengen in het hart van de dualiteit.
Met andere woorden ; leef vanuit je diepste zijn, leef in harmonie met de natuur
en omarm hetgeen je ergernis bezorgt.
Het gebed en meditatie … het zijn gereedschappen die de negatieve invloeden
bij deze zelfrealisatie uit de wereld kunnen helpen.
.
( A. De Nys – 2019 )
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
SCIVIAS 1.9 : Viriditas - het Heilige Groen
.
Ik zag een gestalte met vrouwelijke trekken.
Haar blik was naar het Oosten gericht.
Haar hoofd straalde in zulke heerlijkheid, dat de schittering mij verblindde.
.
Ze droeg een kleed van witte zijde met daaroverheen een groene mantel.
Groen staat voor de scheppende kracht … viriditas !
De mantel maakt duidelijk dat de natuurlijke krachten van de natuur
en de kracht van Gods genade, niet los van elkaar te zien zijn.
.
Ze vormen beiden de oerkracht van de schepping.
In dit volmaakte beeld wordt de wil van God met liefde en wijsheid verenigd.
Want liefde vervult Gods wil, en wijsheid laat Gods schepping groeien.
.
( Hildegard van Bingen - 12e eeuw - vrije vertaling van tekstfragmenten )
.

viriditas

.
21e eeuw :
1. De Goddelijke energiestroom bestaat bij Van Bingen uit een
harmonieus evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke kenmerken.
In vele culturen vandaag is dit evenwicht echter grondig verstoord.
.
Van Bingen : “ Man en vrouw zijn voor mekaar geschapen.
De ene verwezenlijkt zich door de andere.
Viriditas maakt man en vrouw één.
Samen vormen zij Gods beeld en gelijkenis … liefde.
.
De vrouw is een bron van wijsheid die de scheppingskracht
van de man aanvult.
De man bezit een grotere productiviteit, maar het is de vrouw
die deze kracht tot voltooiing brengt. “
.
2. Dit visioen wil duidelijk maken dat de mens weer in contact
kan komen met de harmonie van de kosmos, met het krachtenveld
van het heilige groen.
De mens van vandaag heeft echter nog steeds niet gekozen
voor het leven, maar wel voor vernieling.
.
( A. De Nys – 2019 )
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License